• ثبت شکایت  
  • در فروشگاه گردسوز ثبت شکایت به صورت تلفنی و یا حضوری انجام میشود